JAKOŚĆ ATMOSFERYCZNA

zestaw właściwości atmosfery, określający stopień narażenia fizycznych, chemicznych i biologicznych czynników na ludzi, florę i faunę, a także na materiały, konstrukcje i środowisko w ogóle

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.