Rachunek bankowy Bankowość

weksel uprawnia jego posiadacza do otrzymania, a zobowiązanie Emitenta do zapłaty w terminie zapadalności kwotę pieniędzy na rachunek osoby, która dała pieniądze na pożyczki do banku. V. b. pełni rolę lokaty terminowej przez okres do 1 roku i może być środkiem akumulacji, zastawem, gwarancjami na transakcje towarowe itp.

Słownik terminów handlowych. Akademik. ru. 2001.