Promissory Encashment

rachunek wysłany do banku w celu pobrania długu od klienta banku. Kwota jest wypłacana na okaziciela rachunku po spłacie zadłużenia.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.