Konta dla 25 "dodatkowych kosztów"

konto, mające na celu podsumowanie informacji na temat kosztów utrzymania głównych i pomocniczych przedsiębiorstw produkcyjnych. W szczególności na rachunku tym można znaleźć następujące wydatki: na utrzymanie i eksploatację maszyn i urządzeń; odpisy amortyzacyjne za pełne koszty odzyskiwania i napraw środków trwałych do celów produkcyjnych; wydatki na ubezpieczenie majątku produkcyjnego; wydatki na ogrzewanie, oświetlenie i konserwację obiektów przemysłowych; czynsz za lokale produkcyjne, maszyny i urządzenia, inne aktywa oddane w leasing wykorzystywane do produkcji; zapłata za pracę personelu produkcyjnego zajmującego się obsługą produkcji; inne podobne wydatki. Koszty ogólne są widoczne na koncie 25 z kredytu rachunków rachunek zapasów przemysłowych, rozliczeń z pracownikami w sprawie płac i innych. Koszty uwzględnione w analizie, 25, są ujmowane w „Main produkcji” konto pocztowe 20, 23 „produkcji pomocniczej”.

Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001.